Trợ Thủ Đại HIệp

Phiên bản Đại Hiệp Xuất Thế sẽ chào đón 12 vị đại hiệp Cổ Long uy chấn thiên hạ.

Hướng Dẫn Sở Hữu Trợ Thủ Cuồng Đại Hiệp

Người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên thông qua mở vật phẩm Hoàng Kim Phúc Đại hoặc sử dụng Siêu Thủy Thần cho Tiểu đại hiệp tương ứng.

Hoàng Kim Phúc Đại là phần thưởng của các hoạt động Thần Tài Đến, Y Khốc, Quách Phiến Tiên, Hoa Như Ngọc, Nguyệt Lão, Kho Báu Kim Tiền Bang hoặc được bán tại Thương Thành.
 
Hình Ảnh Và Kỹ Năng Trợ Thủ Cuồng Đại Hiệp

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai