Gia Viên

Bảo thạch cao cấp là tính năng hỗ trợ đại hiệp gia tăng sức mạnh vô cùng lớn, hành tẩu giang hồ sẽ không có đối thủ.

Tất cả bảo thạch cao cấp sẽ mặc định là Bảo Thạch Đã Mài.

Đại hiệp có thể hợp thành bảo thạch cao cấp tại NPC Bảo Thế Tượng (76. 546) ở Kinh Thành.

Bảo thạch từ cấp 1 → cấp 5 được tính là Bảo Thạch Thường.
Bảo thạch từ cấp 6 trở lên được tính là Bảo Thạch Cao Cấp.

Bảo thạch cao cấp sẽ có sự khác biệt lớn so với bảo thạch thường ở vị trí ép đồ.

BẢO THẠCH THƯỜNG
Công Nội Máu Def Tốc
Vũ Khí o
Nhẫn o
Đai Lưng o o
o o
Áo o o
Giầy o
Bảo thạch Công chỉ ép được vào Vũ Khí |
Bảo thạch Nội chỉ ép được vào Nhẫn | Đai Lưng
Bảo thạch Máu chỉ ép được vào | Áo
Bảo thạch Def chỉ ép được vào Áo | Đai Lưng
Bảo thạch Tốc chỉ ép được vào Giầy
 

BẢO THẠCH CAO CẤP
Công Nội Máu Def Tốc
Vũ Khí o o
Nhẫn o o
Đai Lưng o o
o o o
Áo o o o
Giầy o o o
Bảo thạch Công ép được vào Vũ Khí | Nhẫn | Đai Lưng
Bảo thạch Nội ép được vào Vũ Khí | Nhẫn | Đai Lưng
Bảo thạch Máu ép được vào  | Áo | Giầy
Bảo thạch Def ép được vào  | Áo | Giầy
Bảo thạch Tốc ép được vào  | Áo | Giầy
 
Đặc biệt 1 món đồ có thể ép đồng thời 1 Bảo Thạch Cao Cấp và 1 Bảo Thạch Thường cùng loại.

Vũ Khí ép được cùng lúc bảo thạch Công cấp 5 và cấp 6 trở lên
Nhẫn ép được cùng lúc bảo thạch Nội cấp 5 và cấp 6 trở lên

Danh Sách Bảo Thạch

Bảo Thạch Cấp Độ Chỉ Số
Mã Não Thạch Chuẩn 5 108
6 162
7 211
8 542
9 722
10 1353
11 2706
Tử Thủy Tinh Chuẩn 5 103
6 154
7 200
8 514
9 686
10 1287
11 2574
Lam Bảo Thạch Chuẩn 5 103
6 154
7 200
8 514
9 686
10 1287
11 2574
Lục Phỉ Thúy Chuẩn 5 54
6 81
7 105
8 270
9 360
10 678
11 1356
Hồng Bảo Thạch Chuẩn 5 303
6 455
7 589
8 1516
9 2020
10 3789
11 7578Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai