Vận Tiêu

Sau khi tứ đại tiêu cục liên doanh với nhau, việc làm ăn của Trường Thanh Tiêu Cục ngày càng phát đạt, Tổng tiêu đầu Bách Lý Trường Thanh chiêu mộ hảo thủ tinh thông võ nghệ giúp hộ tống tiêu ngân.

NPC Nhiệm Vụ

Bách Lý Trường Thanh (15, 54) tại Trường Thanh Tiêu Cục – Kinh Thành.

Điều Kiện

Thể lực >= 2

Thực Hiện Nhiệm Vụ

Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi phải hộ tống Xe Bảo Tiêu đến địa điểm được chỉ định ngẫu nhiên.

Trên đường đi, người chơi sẽ không phải chiến đấu với quái ẩn, boss thông thường nhưng sẽ có những đạo tặc đặc thù của nhiệm vụ cản chân người chơi (Hộ Thân Yên không có tác dụng).

Đặc trưng của đạo tặc cướp tiêu

Tên Thuộc Tính
Ta sợ tân thủ nhất Phải sử dụng kĩ năng tân thủ mới tạo được sát thương, các cách tấn công khác đều không có hiệu quả.
Gì cũng sợ mà không sợ gì Hiệp đầu tiên kháng cả tấn công vật lý và kĩ năng, sau đó sử dụng kĩ để thay đổi thuộc tính kháng của mình.
Có hai loại thuộc tính kháng:
– Một loại chỉ kháng tấn công vật lý
– Một loại chỉ kháng kĩ năng.
Ta sợ ám khí nhất Chỉ có thể sử dụng ám khí để tạo thành sát thương (bao gồm cả kĩ năng sử dụng ám khí)
Ta sợ trợ thủ nhất Chỉ có thể dùng trợ thủ tấn công để tạo sát thương
Ta sợ nhân vật nhất Chỉ có nhân vật tấn công mới tạo được sát thương
Ta muốn theo thiện Người chơi phải thu phục “Ta muốn theo thiện”, đồng thời tiêu diệt đạo tặc đi cùng mới vượt qua.
Ta là nội gián Sẽ xuất hiện trong tiểu đội đạo tặc bất kì trừ “Ta muốn theo thiện”, đồng thời ẩn thân trong hiệp đầu tiên. Người chơi chỉ được phép tiêu diệt các đạo tặc khác, nội gián sẽ tự động tháo chạy, nếu người chơi tiêu diệt nội gián thì nhiệm vụ thất bại.

 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người chơi không thể tổ đội, không thể sử dụng các loại Vé Xe Ngựa, không thể sử dụng kĩ năng hồi môn phái, nhưng có thể sử dụng chức năng di chuyển dịch trạm.

Các trường hợp sau sẽ bị coi như nhiệm vụ thất bại

– Bỏ chạy
– Tử vong
– Tiêu xa tử vong
– Tiêu diệt “Ta là nội gián”

Vận Tiêu

Lưu ý:

– Nhiệm vụ không hạn chế thời gian, rời mạng vẫn lưu nhiệm vụ.
– Tử vong trong khi vận tiêu sẽ chịu thiệt hại theo luật tử vong bình thường.
– Nhiệm vụ thất bại, 10 phút sau mới có thể nhận lại.

Phần Thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi nhận được ngân lượng và có tỉ lệ nhận được phần thưởng là Áo Thời Trang Hoàng Kim Cấp 1 (random)

Cấp Nhiệm Vụ Ngân Lượng Quỹ Bang
Cấp 1 2000 50000 x Cấp Sơn Trang
Cấp 2 4000 80000 x Cấp Sơn Trang
Cấp 3 6000 100000 x Cấp Sơn Trang
Cấp 4 8000 120000 x Cấp Sơn Trang
Cấp 5 10000 140000 x Cấp Sơn Trang

Trường hợp chưa có sơn trang, mặc định hệ thống sẽ nhận là Sơn Trang Cấp 1