Dã Trư Vương

Tuyệt Kỹ Đặc Biệt là võ học được lưu truyền từ hàng nghìn năm, có hệ thống hoàn chỉnh, hàm chứa kỹ pháp, tâm pháp và trợ hành trong tu luyện.

Điều Kiện

200 Kim Thiết Tinh Anh / Cấp

NPC Liên Quan

Đỗ Đồng Hiên (55.650) ở Kinh Thành

Nội Dung

Đại hiệp có đủ 200 viên Kim Thiết Tinh Anh đến gặp Đỗ Đồng Hiên (55.650) ở Kinh Thành để tu luyện Tuyệt Kỹ Đặc Biệt.

Ở phiên bản hiện tại, tâm pháp Tuyệt Kỹ Đặc Biệt có tầng cao nhất là cấp 200. Sau mỗi lần tu luyện, tâm pháp sẽ tăng thêm 1 tầng.

Chỉ số tăng Công+56 Def+53 Nội+53 Tốc+28 Máu+155 / Cấp Độ Tuyệt Kỹ
 
Đối với nhân vật, chỉ số sức mạnh sẽ cộng trực tiếp khi tu luyện thành công.
Đối với trợ thủ, đại hiệp sử dụng Cổ Long Bảo Điển để học Tuyệt Kỹ Đặc Biệt.

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai