Cập nhật

Nhằm hỗ trợ cho các vị đại hiệp dễ dàng luyện cấp Cổ Long Online và thu thập Hòm Báu Đạo Soái nhiều hơn, BQT Cổ Long 2 – Thần Kiếm Hồi Sinh xin gửi đến bản cập nhật thời gian dưới đây.

Vào thời gian từ 15:00 đến 16:00 hàng ngày, sẽ diễn ra thêm 2 hoạt động
+ x2 Thế Giới (x2 kinh nghiệm toàn server)
+ Hòm Báu Đạo Soái

 
Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai
Lộ trình: colong.vn/lo-trinh-co-long-online