Các cao thủ võ lâm chốn giang hồ sẽ được tỉ thí cùng một hệ thống boss cao cấp – hệ thống boss khiêu chiến.
Thời Gian Xuất Hiện

Thời Gian Đội BOSS Địa Điểm
9h30 Y Khốc Vạn Mã Nguyên
11h30 Quách Phiến Tiên Thục Trung
13h30 Hoa Như Ngọc Diệu Phong Sơn
15h30 Y Khốc Vạn Mã Nguyên
17h30 Quách Phiến Tiên Thục Trung
19h30 Hoa Như Ngọc Diệu Phong Sơn
21h30 Y Khốc Vạn Mã Nguyên
23h30 Quách Phiến Tiên Thục Trung
1h30 Hoa Như Ngọc Diệu Phong Sơn

 
Cấp và Tọa Độ của BOSS Vạn Mã Nguyên

Cấp Độ BOSS Tọa Độ
50 (8, 90)
55 (50, 68)
60 (92, 196)
65 (115, 130)
70 (116, 261)
75 (54, 256)
80 (14, 216)

 
Cấp và Tọa Độ của BOSS Thục Trung

Cấp Độ BOSS Tọa Độ
50 (74, 114)
55 (6, 125)
60 (13, 359)
65 (112, 108)
70 (83, 217)
75 (82, 343)
80 (105, 309)

 
Cấp và Tọa Độ của BOSS Diệu Phong Sơn

Cấp Độ BOSS Tọa Độ
50 (57, 190)
55 (25, 238)
60 (7, 65)
65 (49, 303)
70 (101, 293)
75 (164, 292)
80 (156, 229)

 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai