Bảo trì định kỳ hàng ngày để server hoạt động ổn định hơn. Thời gian bắt đầu tiến hành bảo trì là 7:00 sáng, thời gian bảo trì kéo dài 30 phút đến 7h30 hoàn thành.

Thời Gian

Tiến hành bảo trì từ 7h00 đến 7h30 sáng hàng ngày.

Nội Dung

Ngày Nội Dung
20-01 1. Cập nhật cấp độ 60 khiêu chiến được tất cả các BOSS Y Khốc, Quách Phiến Tiên, Hoa Như Ngọc.
2. Cập nhật cấp độ 60 khiêu chiến được tất cả các BOSS Hộ Pháp Tà Giáo.

 

Trang chủ: colong.vn
Cộng đồng: fb.com/groups/colong2
Fanpage: fb.com/colong2.vn
Tổng hợp ưu đãi: colong.vn/uu-dai